Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.
Józsefváros újjáépül Józsefváros címer Akadálymentes oldal

HG-011

Helyiséggazdálkodási Pályázat 011

Pályázatot beküldő

Jelentkezési lap

Ajánlattevő adatai
Megpályázandó helyiség címe:

* A helyiséghez tartozik egy pince (kb.100m²) is, ami csak a bérleményből közelíthető meg. Ez a társasházi alapító okiratban és így az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel, ezért nincs tulajdonosa. A bérlő ezt a helyiséget nem használhatja, azonban veszélyhelyzet, közművek javítása miatt, köteles az átjárást biztosítani és tűrni.

Ajánlati összesítő

Alulírott

a (jogi személy/szervezet) nevében az ajánlatomat az alábbiakban foglalom össze:

A bérbevétel időtartama: (A bérbevétel maximum 5 év, amely a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően bérlő kérelmére, a tulajdonos illetékes bizottsága által meghosszabbítható.)
Extra vállalások: A pályázó a bérleti díj előre (egy összegben történő) megfizetését hány hónapra tudja vállalni (minimum 1 hónap – maximum 10 hónap)

Az ajánlattevő nyilatkozatai

1. Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról, végrehajtási eljárásról

- Kijelentem, hogy az ajánlattevő ellen végrehajtási eljárás NINCS folyamatban.

- Kijelentem, hogy az ajánlattevő végelszámolás alatt NEM áll.

- Kijelentem, hogy az ajánlattevő ellen csődeljárás NINCS folyamatban.

- Kijelentem, hogy az ajánlattevő ellen felszámolási eljárás NINCS folyamatban.

2. A pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, szerződéskötési képességről, ajánlati kötöttségről

- Ajánlattevőként kijelentem, hogy a pályázat tárgyát részletesen megismertem, az ajánlattétel feltételeit, a pályázati kiírást magamra nézve kötelezően elfogadom.

- Nyilatkozom, hogy az ingatlant megtekintettem, az állapotát megismertem és azt elfogadom.

- Kijelentem, hogy Magyarországon bérleti jogviszony létesítésére jogosult vagyok.

- Kijelentem, hogy a pályázati dokumentációban szereplő 60 napos ajánlati kötöttséget vállalom. Amennyiben a Kiíró az ajánlatok bírálatát elhalasztotta, úgy vállalom az ajánlati kötöttség ugyanannyi nappal történő meghosszabbítását.

- Kijelentem, hogy a bérbeszámítás feltételeit megismertem, azzal teljes mértékben tisztában vagyok. Tudomásul veszem, hogy a jogviszony ideje alatt bérbeszámítással nem élhetek.

- Hivatkozással az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 45/2019. (02.21.) számú Képviselő-testületi határozat (a továbbiakban: Versenyeztetési Szabályzat) 46. pont c) alpontjának értelmében, tudomásul veszem, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttségtől való elállás esetén nem jár vissza.

3. A kiíróval szemben fennálló tartozásról, továbbá adó és adók módjára behajtandó köztartozásról

- Nyilatkozom, hogy az ajánlattevőnek a kiíróval szemben bérleti/használati-, kapcsolódó közüzemi- és különszolgáltatási díj tartozása NINCS.

- Nyilatkozom, hogy az ajánlattevőnek a kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége NINCS.

- Nyilatkozom, hogy az ajánlattevőnek a kiíróval szemben adótartozása NINCS.

- Nyilatkozom, hogy az ajánlattevőnek (cég esetén a képviseletre jogosultnak is) a kiíróval szemben egyéb jogcímen fennálló tartozása NINCS.

- Kijelentem, hogy az ajánlattevőnek adó és adók módjára behajtandó köztartozása NEM ÁLL FENN.

4. Pénzügyi Alkalmasságról

- Kijelentem, hogy a pályázat tárgyát képező ingatlan bérleti díjának megfizetésére képes vagyok / az általam képviselt jogi személy/szervezet képes, a bérleti-, közüzemi és különszolgáltatási díj megfizetéséhez szükséges anyagi eszközök a rendelkezésre állnak.

- A bankszámlámon / az általam képviselt jogi személy/szervezet számlavezető bankjánál az elmúlt 1 évben sorbanálló tételt nem tartottak nyilván.

5. A bankszámlaszámról

A pályázati felhívás visszavonása, a pályázati eljárás eredménytelenségének megállapítása, illetőleg – az ajánlatok elbírálását követően – más ajánlattevő nyertessége esetén kérem az általam/ a jogi személy/szervezet által befizetett ajánlati biztosíték összegét az alábbi bankszámlaszámra visszautalni:

Átláthatósági nyilatkozat

Alulírott

vezető tisztségviselője kijelentem, a társaság/szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

Átlátható szervezetnek minősül:

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízi társulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízi társulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban, részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

- Kijelentem, a fenti ingatlan bérlete időszakában a jogi személy/szervezet tekintetében nem tervezünk olyan változást, amely miatt a jogi személy/szervezet már nem minősülne átlátható szervezetnek.

- Tudomásul veszem, hogy amennyiben bármiféle változás miatt a jogi személy/szervezet már nem minősülne átlátható szervezetnek, a bérbeadó a bérleti szerződést jogosult felmondani.

Amennyiben a cégkivonat alapján nem igazolhatók a törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feltételek, további okiratok becsatolása lehet szükséges (pl: több mint 25%-os tulajdonnal bíró jogi személy 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonata, külföldön bejegyzett cég esetén annak hiteles fordítása is).

Bérleti szerződést érintő módosítási javaslatok és nyilatkozat

Alulírott

vezető tisztségviselője kijelentem, hogy a pályázati kiírás mellékletét képező bérleti szerződés tervezet tartalmát megismertem.

A jelen pályázatban található határozott időre szóló bérleti szerződéshez az alábbi
Nyilatkozom továbbá, hogy a pályázati felhívás mellékletét képező bérleti szerződés tervezetekkel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló javaslatok Kiíró általi elutasítása esetén is

Üzlethasznosítási koncepció

Kérjük néhány mondatban foglalja össze üzlethasznosítási koncepcióját melyet csatoljon fájlfeltöltéssel.

(ténylegesen milyen tevékenységet fog folytatni?, milyen felújítást tervez a helyiséggel kapcsolatban?, felújítás tervezett ideje?, nyitás várható időpontja?, terasz/más utcai díszítő elemek kialakítására (amennyiben releváns) vonatkozó terv, egyéb információk)

Amennyiben a koncepciót bármely okból nem tudja felcsatolni, úgy szíveskedjen azt a helyisegpalyazatok@jgk.hu e-mail címre továbbítani.