Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.

Önkormányzati házkezelő iroda

A pályázatra kijelölt lakás és nem lakáscélú helyiségek helyszínen történő megtekintésének biztosítása a pályázati kiírásban szereplő időpont szerint.

Lakás-, illetve nem lakáscélú helyiségek bérleti jogviszony keletkezésével, megszüntetésével kapcsolatos részleges bérbeadói feladatok ellátása: birtokbavétel, birtokbaadás, ennek során mérőórák leolvasása, kulcsok átadása, jegyzőkönyv készítése. Nem lakáscélú helyiségekkel kapcsolatos végrehajtási ügyek, helyiségfoglalókkal kapcsolatos ügyek, bérlemény kiürítés, a birtokbavételi eljáráson való részvétel, jegyzőkönyvkészítés.

A bérlemények rendeltetésszerű és gondos használatának évenkénti rendszeres ellenőrzése, eltérő használat vagy a lakás állagát rongáló tevékenység esetén a szükséges intézkedések megtétele. Az ellenőrzésről készült írásos jelentés (jegyzőkönyv) megküldése tulajdonos felé. Szerződésszegő bérlőkkel, használókkal szembeni felszólítás készítése. Eredménytelenség esetén a tulajdonosi előterjesztés elkészítése, bírósági peres, vagy peren kívüli eljárás kezdeményezése.

Jogerős kiürítési végzést követően az önkormányzat képviseletében a végrehajtó általi kiköltöztetésen való részvétel (lakatos, szükség esetén a végrehajtás során a lakásban található ingóságok kijelölt helyre, raktározás céljára történő elhelyezése. Kiürített helyiség, illetve lakás birtokbavételéről, a kiürítést követően az érintett Osztály írásbeli tájékoztatása. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal közösen megtartott köztisztasági bejáráson való részvétel. Közös Wc-k vízhasználatának és pincei vízvezetékek állapotának ellenőrzése. Vízpazarlások lakossági vagy egyéb bejelentések alapján történő kivizsgálása.

Üres bérlemények, illetve 100%-ban önkormányzati épületek esetében a közüzemi számlák felülvizsgálata, collaudálása, majd a Házelszámolási Iroda felé történő továbbítása. Rendkívüli bérleményellenőrzések alkalmával, illetve az Elmű értesítése alapján, ellenőrzi az esetleges áramlopásokat, intézkedik a haladéktalan megszüntetésre. Áramlopások esetén intézkedik annak megtérítéséről. (kötbértárgyaláson való részvétel ügyvezetői meghatalmazás alapján).

Önkormányzati Házkezelő Irodához érkezett műszaki hibabejelentések fogadása és a hiba megrendelése a Védőháló Józsefváros Kft. felé.

Külön munkára elkülönített összeg terhére megrendelhető munkák pályázatra történő kiírása, nyertes kivitelezővel történő szerződés megkötése, a munkálatok folyamatos műszaki ellenőrzése. Az Önkormányzati Házkezelő Iroda ügyfélszolgálat biztosításával fogadja a bérlők szóbeli, írásbeli panaszbejelentéseit, szükség szerinti azonnali, illetve egyeztetett időpontban történő panaszt kivizsgálja.
A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek, lakások, helyiségek üzemszerű állapotának fenntartása, üzemeltetése. Épületek szerkezeteinek, gépészeti berendezéseinek folyamatos karbantartása annak érdekében, hogy a lakás és helyiségbérlők szerződés szerinti használati feltételek teljesüljenek. Üres helyiségek birtokbaadása, felmérése, beazonosítása, albetét számok egyeztetése.

Önkormányzati lakások birtokba adása és birtokba vétele, műszaki állapot felmérése. A RÉV 8 Zrt. Magdolna negyed II programmal kapcsolatos és egyéb Önkormányzati tulajdonú épületek felújítására vonatkozó vagyonkezelési feladatok ellátása.

Az Önkormányzati Házkezelő Iroda kizárólagosan önkormányzati tulajdonban álló épületeket, lakás és nem lakáscélú helyiségeket, illetve a társasházakban lévő önkormányzati albetétek kezelését látja el.

Feladataink továbbá:

 • Karhatalmi végrehajtásokon közreműködés
 • Épületek műszaki szemle jegyzőkönyveinek elkészítése
 • Épületek átvétele, átadása (RÉV 8 Zrt., illetve Önkormányzat megkeresése alapján)
 • Karbantartási feladatok ellenőrzése, megrendelések és számlák felülvizsgálata
 • Bérlők panaszbeadványainak kivizsgálása, ügyintézése
 • Új épületek kezelői hozzájárulás kiadásának előkészítése
 • Gépkocsi parkoló helyek birtokba adása-vétele
 • ÁNTSZ köztisztasági bejárások
 • Káresetnél jegyzőkönyv készítés, tájékoztatás
 • Tűzeseteknél jegyzőkönyv készítés, tájékoztatásBérlemények adatainak nyilvántartása, adategyeztetése, irattározás
 • Díjbeszedő Zrt. és más szolgáltatók közüzemi számláinak ellenőrzése bonyolítása (ELMŰ, FŐTÁV RT. Gázművek, stb.) szolgáltatási szerződések lebonyolítása
 • Üres lakás és nem lakáscélú helyiségek ellenőrzése
 • Üres helyiség bérlemények megtekintésével kapcsolatos feladatok ellátása (nyitás-zárás bonyolítása, helyszíni szemle biztosítása.