Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.
Józsefváros újjáépül Józsefváros címer Akadálymentes oldal

Pótdíjazás, reklamáció

A közterületi parkolókat üzemeltető önkormányzatoknak joguk van díjat és pótdíjat szedni amelyet, a parkolóhelyet igénybe vevő autósnak kell megfizetnie.

A Közúti Közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény:

15. § (3) Közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhelyen a közút kezelője díj és pótdíj szedését rendelheti el.

(4) Az (1) bekezdésben, továbbá a 33. § (2) bekezdésében meghatározott díjak és pótdíjak befizetéséről az igénybe vevő köteles gondoskodni.

(5) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott díjat nem fizették meg, a közút kezelője vagy az általa megállapodás alapján megbízott gazdálkodó szervezet a létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely jogosulatlan úthasználatának időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül köteles postára adni a díj- vagy pótdíjfizetési felszólítást.

Amennyiben az ügyfél a várakozási díjat és pótdíjat határidőben nem fizeti meg, úgy a JGK Zrt. Parkolási Igazgatóság üzemeltető jogosult a követelést akár jogi úton érvényesíteni, amelynek költségét az ügyfélre terheli.

Kérjük, hogy a pótdíjat a kiszabástól számított 15 naptári napon belül megfizetni szíveskedjenek, mert a 16. naptól a pótdíj összege (a jogszabály erejénél fogva, az abban leírt képlet alapján) emelkedik. A 60 napon túli késedelem újabb költségekkel terheli meg a pótdíj összegét.

A díj- és a pótdíjfizetési kötelezettség egy év alatt évül el. A díj és a pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető, de a parkolás üzemeltetető pótdíjazásával kapcsolatos járulékos költségei igen.

A jogérvényesítés költségei magukba foglalják különösen a fizetési felszólítások postai és ügyviteli költségeit, a gépjármű nyilvántartóból történő adatlekérdezés díját, az esetleges ügyvédi munkadíjat, s az esetleges bírósági eljárás költségeinek a megfizetését is, amelyek összege néhány ezer forinttól több tízezer forintig terjedhet.

Pótdíjat akkor kell fizetni, ha a díjfizetési kötelezettség alá eső területen fizetés nélkül parkol, vagy tényleges parkolás a kifizetett parkolási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén 15 perccel túllépi.

Amennyiben munkatársunk lejárt jegy miatt pótdíjazza, akkor a türelmi idő nem az ellenőrzés, hanem az előző (lejárt) jegy lejártától számítandó.

Társaságunk 2022.03.24. napjától lehetőséget biztosít a pótdíjfizetési kötelezettség SimplePay alkalmazáson keresztül történő kiegyenlítésére is.

A pótdíjfizetési kötelezettség teljesítésére ügyfélablak rendszerünkben (https://ugyfelablak.jgk.hu/login) történt regisztrációt követően a Parkolási Pótdíj adatainak megtekintése - Pénzügyi adatok -Bankkártyás fizetés oldalra belépve van lehetőség a SimplePay online bankkártyás fizetési felületen keresztül.

A pótdíjfizetési kötelezettség természetesen továbbra is rendezhető a fizetési felszólításhoz mellékelt készpénz-átutalási megbízással, belföldi postautalványon, vagy banki átutalással.  

Társaságunk 2022.03.24. napjától lehetőséget biztosít a pótdíjfizetési kötelezettség SimplePay alkalmazáson keresztül történő kiegyenlítésére is.

A pótdíjfizetési kötelezettség teljesítésére ügyfélablak rendszerünkben (https://ugyfelablak.jgk.hu/login) történt regisztrációt követően a Parkolási Pótdíj adatainak megtekintése - Pénzügyi adatok -Bankkártyás fizetés oldalra belépve van lehetőség a SimplePay online bankkártyás fizetési felületen keresztül.

A pótdíjfizetési kötelezettség természetesen továbbra is rendezhető a fizetési felszólításhoz mellékelt készpénz-átutalási megbízással, belföldi postautalványon, vagy banki átutalással.  

Ha a pótdíjfizetési kötelezettség teljesítésére nem a SimplePay alkalmazáson keresztül kerül sor abban az esetben kérjük, hogy a közlemény rovatba szíveskedjen feltüntetni a befizető azonosítót (vagy az ügyiratszámot) és a gépjármű rendszámát.

PARKOLÁSI PÓTDÍJBESZEDÉSI SZÁMLÁINK:

 • Józsefvárosi területen: 11784009-22229717 (OTP)
 • Fővárosi területen: 11784009-22229724 (OTP)

 

A Budapest Főváros tulajdonában álló közterületi parkolóhelyeken a kerületi lakossági várakozási engedély birtokában is kell parkolási díjat fizetni. A Józsefváros közigazgatási területén lévő, ám a Fővárosi Önkormányzat tulajdonban álló parkoló területek közül csak az alábbi helyeken fogadhatjuk el a józsefvárosi lakossági várakozási hozzájárulásokat:

 • Baross utca
 • Harminckettesek tere
 • Ludovika tér
 • Üllői út
 • II. János Pál pápa tér
 • Orczy út
 • Luther utca 4.
 • Fiumei út

A kerületi lakossági várakozási engedélyek kedvezményre, ingyenes parkolásra az alábbi területeken és közutakon nem jogosítanak:

 • Baross tér
 • Blaha Lujza tér
 • József körút
 • Múzeum körút
 • Rákóczi tér
 • Rákóczi út
 • Kerepesi út
 • Keleti Pályaudvar indulási és érkezési oldal

Töröljük a pótdíjazást, ha:

 • Ha ön az ellenőrzés időpontjában érvényes parkolójeggyel rendelkezett, de azt nem a rendelet előírásai szerint helyezte el, vagy a MOBIL díjfizetés illetve a parkolójegy érvényességének kezdő időpontja és az ellenőrzés között nem telt el- parkolójegy esetén 10 percnél, mobiltelefonos parkolási díjfizetés esetén 5 percnél hosszabb idő- és ügyfélszolgálati irodánkban a parkolójegy (eredetiben), illetve a MOBIL parkolás utólag bemutatásra kerül,
 • a pótdíjazáskor a gépkocsiban kihelyezett, de csak részben látható (így aztán a jogosultság szempontjából a helyszínen nem teljes körűen ellenőrizhető) mozgáskorlátozott igazolványát azonosításra alkalmas módon ügyfélszolgálatunkon bemutatja.

Semmilyen egyéb esetben nem tekinthetünk el a pótdíjazástól.

Így különösen:

 • ha jól láthatóan lejárt parkolójegy miatt pótdíjaztuk a járművet,
 • ha jól látható, hogy a mozgásában korlátozott személy igazolványa nincs az első szélvédő mögött,
 • ha jól látható, hogy a jegyeinken rendszeresített biztonsági jelzés hiányzik, az érvényességét megváltoztatták.

 

A parkolási pótdíjjal kapcsolatos panaszának a határidők tekintetében NINCS HALASZTÓ hatálya!

Parkolási pótdíjazásával kapcsolatosan a parkolasugyintezes@jgk.hu e-mail címre küldje elektronikus levelét, vagy hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a pótdíj fizetési felszólításon megadott telefonszámon.

Abban az esetben, ha a parkolási pótdíjjal kapcsolatos panaszára adott elutasító válaszunkkal nem ért egyet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján lehetősége van panaszával a lakcíme, illetve tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulni, az Ön és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közötti fogyasztói jogvitában egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben történő döntés meghozatala, a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületek elérhetőségeihez, kérjük kattintson ide.

 

 

Surcharges and complaints related to parking in Józsefváros

Municipalities operating public parking spaces have the right to charge fees and surcharges, which must be paid by the motorist using the parking space.

Act I of 1988 on Road Transport:

Article 15 (3) The manager of a public road may impose a fee and a surcharge on parking places established or designated on public roads or on public areas outside the public road.

(4) The user shall be responsible for the payment of the fees and surcharges specified in paragraph (1) and in Article 33(2).

(5) If the fee specified in paragraph (3) has not been paid, the road manager or the economic entity entrusted by them under an agreement shall post a notice of default within 60 days of the date of unauthorised use of the road in the parking place or designated waiting place.

If the customer fails to pay the surcharge within the deadline, the JGK Zrt. Parking Directorate has the right to enforce the claim, including by legal action, the cost of which shall be borne by the customer.

Please pay the surcharge within 15 calendar days from the date of its imposition, as from the 16th day the amount of the surcharge will increase (by virtue of the law, according to the formula described therein). Any delay of more than 60 days will result in additional charges being added to the surcharge.

The obligation to pay the fee and the surcharge shall expire after one year. Interest on late payment of the fee and the surcharge cannot be claimed, but the additional costs associated with the parking operator's surcharge can.

Enforcement costs include in particular the postal and administrative costs of payment notices, the cost of obtaining information from the vehicle register, any lawyer's fees and the cost of any court proceedings, which can range from a few thousand forints to tens of thousands of forints.

A surcharge is payable if you park without paying in the area subject to the charge or if you park for more than 5 minutes beyond the paid parking time if you have paid for less than an hour or 15 minutes beyond the parking time if you have paid for one hour or more.

If a staff member surcharges you for an expired ticket, the grace period is calculated from the expiry time of the previous (expired) ticket, not from the time of the check.

From March 24, 2022, our company also provides the opportunity to pay the surcharge via SimplePay.

After registering in our customer interface (https://ugyfelablak.jgk.hu/login), you can pay the surcharge by accessing the Parking Surcharge details - Financial details - Payment by credit card page (a Parkolási Pótdíj adatainak megtekintése - Pénzügyi adatok - Bankkártyás fizetés) and using the SimplePay online credit card payment interface.

The surcharge can also be paid by cash transfer order, domestic postal order or bank transfer enclosed with the payment notice. 

If the surcharge is not paid via SimplePay, please indicate the payer ID (or document number) and vehicle registration number in the message field.

OUR PARKING SURCHARGE COLLECTION ACCOUNTS:

 • in areas owned by the Józsefváros Municipality: 11784009-22229717 (OTP)
 • in areas owned by the Municipality of Budapest: 11784009-22229724 (OTP)

In public parking spaces owned by the Municipality of Budapest, even those have to pay for parking who have a district resident's parking permit. For the parking areas within the administrative territory of Józsefváros, but owned by the Municipality of Budapest, we can only accept the parking permits from the residents of Józsefváros in the following places:

 • Baross utca
 • Harminckettesek tere
 • Ludovika tér
 • Üllői út
 • II. János Pál pápa tér
 • Orczy út
 • Luther utca 4.
 • Fiumei út

Residents of the district are not entitled to free parking in the following areas and streets:

 • Baross tér
 • Blaha Lujza tér
 • József körút
 • Múzeum körút
 • Rákóczi tér
 • Rákóczi út
 • Kerepesi út
 • Keleti Railway Station departure and arrival side

We cancel the surcharge in the following cases:

 • if you had a valid parking ticket at the time of the check but did not display it in accordance with the Regulation, or if no more than 10 minutes elapsed between the time the parking ticket became valid and the time of the check, or 5 minutes in the case of a mobile phone parking fee and the time of the check - and the original parking ticket or MOBIL parking fee is subsequently presented to our customer service office,
 • if you have a disabled person's parking permit, which was only partially visible in the vehicle at the time of the check (and therefore not fully verifiable on the spot for eligibility purposes) and you present it to our customer service.

In no other case can we waive the surcharge.

In particular:

 • if the vehicle has been clearly ticketed for an expired parking ticket,
 • if it is clearly visible that the ID card of the person with reduced mobility is not behind the front windscreen,
 • if it is clearly visible that the security marking on your ticket is missing or has been altered.

Your complaint about a parking surcharge has NO EFFECT on deadlines!

For information about your parking surcharge, please send an e-mail to parkolasugyintezes@jgk.hu or call our customer service hotline at the number provided on the surcharge payment notice.

In case you do not agree with our negative response to your parking surcharge complaint, you can take your complaint to the reconciliation body of your permanent address or place of residence, in accordance with Act CLV of 1997 on Consumer Protection, and the reconciliation body will attempt to reach a settlement in the consumer dispute between you and the Józsefváros Public Utilities Ltd. 

For the contact details of the reconciliation bodies competent in the consumer's permanent address or place of residence in the event of a consumer dispute, please click here.